طرح و برنامه پارس

مهندسین مشاورطرح وبرنامه پارسدرسال ۱۳۸۴ تاسیس گردیده و دارای صلاحیت خدمات مشاورهازمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریس جمهور درتخصصهای: – معماری ساختمانهای آموزشی،ورزشی،بهداشتی ودرمانی – معماری ساختمانهای مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی ونظامی – شهرسازی – تاسیسات،برقومکانیک – مطالعات جغرافیایی وبرنامه ریزی فضایی وهمچنین: – رتبه تخصصی سیستم های مدیریت وبهبودکیفیت از وزارت صنایع ومعادن – رتبه تخصصی مشاوره اعتباری وسرمایه گذاری بانکی ازکانون مشاوران اعتباری وسرمایه گذاری بانکی میباشد.

 

کانال تلگرام طرح وبرنامه پارس

کلیات رزومه

خدمات ما

مطالعات شهری

مطالعات شهری

خدمات پژوهشی درزمینه مسائل شهـری و منطقهای،حوزه نفوذ و تفصیلی،تهیه طرحهای آماده سازی و برنامه‌ریزی بخشهای تاریخی طراحی سامانه های شهر،ساماندهی صنایع ومشاغل و زیباسازی شهـری،برنامـه‌ریزی تولید،طرا اطلاعات مکـانیوجغرافیـایی (GIS)،مطالعـه واستقرارنظـام مدیریت سیستم های اطلاعات (MIS) وخدمات مدیریت طرح…..ادامه مطلب

معماری

معماری

طراحی معماری ساختمان هاباکاربری های مختلف وخدمات وابسته شامل: طراحی سازه،طراحی تاسیسات برقی ومکانیکی و متره وبرآورد،تهیه ماکتهای الکترونیکی
…ادامه مطلب (۳D)سه بعدی ومدیریت طرح

نظارت

نظارت

کنترل ونظارت برحسن اجرای طـرح های عمرانی (فازسه شامل نظارت عالیه وکارگاهی)،مدیریت طـرح(عامل چهارم)،نظارت برقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ادامه مطلب

مطالعات و طراحی سایت

مطالعات و طراحی سایت

تهیه طرح های توسعـه وعمـران،طراحی شهـرک هاونواحی صنعتی،آمایش و
آماده سازی زمین،مطالعات ولکه گذاریسایت،مطالعات وطراحی سیویل و
خدمات مدیریت طرح…..ادامه مطلب

مطالعات اقتصادی وامکانسنجی

مطالعات اقتصادی وامکانسنجی

مطالعات پروژه هاشامل ( بررسی های بازار،فنی،مالی،اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی)،برنامه‌ریزی وکنترل پروژه،مطالعـه وطراحی ایجادواحدهای صنعتی- معدنی-
تولیدی – خدماتی،کنترل کمی وکیفی فرآينداجرایی پروژه ‌های ساخت و تولید،مطالعه واستقرارسیستم های مدیریت کیفیت (ISO)،مطالعـه واستقرارنظام تعـالی سازمانی (EFQM) ،مطالعات راهبردیااستراتژیک،مطالعات بازاریابی وفروش …..….ادامه مطلب

مطالعات روستایی

مطالعات روستایی

تهیه طرح های هادی روستایی،طراحی سامانه های اطلاعات مکـانی و جغرافیـایی (GIS)،مطالعـه و استقرارنظـام مدیریت سیستم هایاطلاعات (MIS) وخدمات مدیریت طرح …ادامه مطلب

طراحی داخلی

طراحی داخلی

طراحی معماری داخلی ساختمان هابانیازهای گوناگون ازجمله:طراحی داخلیطراحی نما،طراحی انواع غرفه های نمایشگاهی،هوشمندسازی،طراحی تخصصی نورپردازی،طراحی وانتخاب متریال،ارائه ماکت
و طراحی سه بعدی فضاهانظارت براجرا…..…ادامه مطلب

اعضای هیت مدیره

علی احمد آبادی

علی احمد آبادی

علی احمد آبادی

سید محمد محمدی

سید محمد محمدی

سید محمد محمدی

مرتضی وجداندار

مرتضی وجداندار

مرتضی وجداندار

افشین آذرگون

افشین آذرگون

افشین آذرگون

اکبر پرهیز گار

اکبر پرهیز گار

اکبر پرهیز گار
Parhiz _a@modares.ac.ir
سوابق تدریس :
ردیف عنوان درس مقطع
۱ مدلهای مکان گزینی و ساخت شهر دکتری
۲ تحلیل فضایی و مکانی با استفاده از GIS دکتری
۳ نظامهای شهری دکتری
۴ برنامه ریزی مسکن
۵ شهرگرایی و برنامه ریزی شهری در جهان سوم دکتری
۶ روش و مدلهای مکان یابی سکونتگاههای روستایی دکتری
۷ شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایران کارشناسی ارشد
۸ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کارشناسی ارشد
۹ آمار ریاضی و روشهای کمی کارشناسی ارشد
۱۰ اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
۱۱ نقشه برداری I و II کارشناسی
۱۲ نقشه برداری مسیر کارشناسی
۱۳ تئوری خطاها کارشناسی

مقالات (علمی – پژوهشی) :
۱- الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری، فصلنامه مدرس، دوره دوم، شماره ۴، پاییز ۱۳۷۶
۲- مدلهای جاذبه و دسترسی در برنامه¬ریزی شهری و منطقه¬ای، فصلنامه مدرس، شماره ۸، پاییز۱۳۷۷
۳- تحلیل تناسب اراضی برای مکان گزینی پادگانهای لجستیک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)(مطالعات مورد منطقه اراک )، مشترک با آقای مهندس فخری، فصلنامه مدرس، دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۷۹
۴- تجزیه و تحلیل توزیع فضایی و کانیابی مدارس ابتدایی منطقه ۶ شهر تهران با استفاده از GIS، مشترک با خانم مهندس رودابه فرهادی گوگه، فصلنامه مدرس، دوره ۶، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۱
۵- کاربرد روشهای برنامه¬ریزی شهری(کاربری زمین) در کاهش آسیب پذیری خطرات زلزله با (GIS) مطالعه موردی منطقه ۱۷ تهران، مشترک با آقایان دکتر عسگری و مهندس قدیری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۶۷، زمستان ۱۳۸۱
۶- کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طراحی مسیر، مشترک با آقای مهندس صفرپور، اخذ پذیرش از فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
۷- مکانیابی بهینه صنایع تبدیلی و نقش آن در توسعه روستای- پژوهش موردی: شهرستان شهرضا (بخش سمیرم سفلی)، مشترک با آقای رجب فرهمندیان، اخذ پذیرش از فصلنامه جغرافیایی دانشگاه تهران
۸- حکومت محلی و مدیریت شهری در شهرهای جهان سوم، مشترک با آقای بیژن دادرس، اخذ پذیرش از فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
۹- الگوی بهینه کاربری اراضی شهری در ایران با رویکرد به مدلهای نرم افزاری یکپارچه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مشترک با سیداحمدرضا یکانی فرد، اخذ پذیرش از فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
۱۰- نقش توأم سنسورهای هوشمند و سلولهای یادگیر آتوماتا در برنامه ریزی کاربری زمین شهری ، مشترک با آقای مهندس اکبر کیانی، فصلنامه مدرس
۱۱- هدف گرایی در برنامه ریزی مسکن با توجه به تحول در ساختار جمعیتی کشور، مشترک با خانم دکتر حمیده امکچی و آقای دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دوره ۱۳، شماره اول، بهار ۸۸، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی
۱۲- تحلیل امکانات و محدودیتهای ژئومورفولوژیک در انتخاب محورهای توسعه شهری، نمونه موردی شهر داراب، مشترک با آقایان دکتر سیاوش شایان و مرتضی سلیمانی شیری، دوره ۱۳، شماره سوم، پاییز ۸۸، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی
۱۳- دولت الکترونیک و نقش آن در ساماندهی نظام تجاری شهر (مطالعه موردی کلانشهر تهران)، مشترک با آقایان عطا غفاری گیلانده، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری و دکتر امیر بمانیان، ویژه نامه جغرافیا، بهار ۱۳۸۶٫

مقالات (آموزشی – ترویجی ) :
۱- چاپ ۴ مقاله مشترک در مجله رشد آموزش جغرافیا
۲- چاپ دو مقاله مشترک در مجله شهرداریها وابسته به وزارت کشور
۳- اخذ پذیرش یک مقاله مشترک در مجله شهرداریها وابسته به وزارت کشور
۴- چاپ یک مقاله مشترک در مجله فضای جغرافیایی
۵- چاپ یک مقاله در مجله فرهنگ ایمنی وابسته به وزارت کشور

داوری :
۱-داوری طرحهای جشنواره خوارزمی از سال ۱۳۷۸ تاکنون
۲-داوری مقالات مجلات
۱-۲-فصلنامه مدرس (علوم انسانی و هنر)
۲-۲-فصلنامه پژوهش های جغرافیایی
۳-۲-فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
۵-۲-رشد آموزش جغرافیا
۶-۲-سرزمین
۳-داوری کتاب سال و کتاب سازمان سمت

ترجمه :
GIS and multicriteria decision analysis , Jack Malczewski , University of Western Ontaria , 1999
کتاب فوق توسط انتشارات سمت در سال ۸۵ منتشر شده است.

رضا حبیب نیا

رضا حبیب نیا

رضا حبیب نیا
Habibniya reza@gmail.com

مدرک تحصیلی :
کارشناسی : مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان -۱۳۷۷

سوابق کاری :
کادر فنی طراحی مجموعه مسکونی ۲۰۸ واحدی تالشان رشت، بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱
کادر فنی طراحی طرح مناسب سازی شهری شهرکهای ساخته شده برای جانبازان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲
رئیس دفتر فنی طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی پروژه شهرک فجر از سال ۱۳۸۲ تا۱۳۸۴
مدیر بخش نظارت شرکت طرح و برنامه پارس از ۱۳۸۴ تاکنون
مدیر اداری مالی شرکت طرح و برنامه پارس از ۱۳۸۷ تاکنون

تجربیات و محورهای مطالعاتی :
نظارت کارگاهی و عالیه
مشاوره در طرحهای مناسب سای شهری
اجرای سازه های خاص

عضویت در مجامع علمی و صنفی :
عضو سازمان نظام مهندسی استان گیلان

نوید یعقوب زاده

نوید یعقوب زاده

Yaghoubzadeh@gmail.com

مدرک تحصیلی :
کارشناسی : مهندسی عمران – عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز – ۱۳۷۶
کارشناسی ارشد : شهرسازی- برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز – ۱۳۷۹
سوابق کاری :
سوابق پژوهشی :
 بررسی ایمنی شهرها هنگام زلزله – مورد تهران بزرگ، مجری، ۱۳۷۹-پایان نامه کارشناسی ارشد
 مشارکت در تهیه و تدوین کتاب اولین همایش سراسری معاونین و مسئولین مسکن، یادمانها و گلزارها، مشاور، ۱۳۸۳- عنوان کتاب : سیر تشکیل ، استقرار و چشم انداز شرح وظایف و منابع انسانی معاونت عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران.
 کتاب مبانی سرپرستی کارگاه – انتشارات عشق دانش (نوروزی) – ۱۳۸۷
شابک ۱-۱۱۵-۱۵۱-۹۶۴-۹۷۸
 مقاله «کاربرد GIS در مدیریت نقاط حادثه خیز ترافیکی» ارائه شده در همایش مدیریت حمل و نقل و نقش آن در اقتصاد کشور – ۲۶/۱۲/۸۶
 مقاله «پیشنهاد و دستورالعمل پایه آمادگی در برابر زلزله برای فضاهای آموزش عالی » ارائه شده در همایش مدیریت بحران با تأکید بر زلزله – ۴/۱۰/۸۷
سوابق آموزشی :
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد گرگان ( ۸۱ –تاکنون)
 مدرس در رشته های تحصیلی عمران، ساختمان و معماری
سوابق مدیریتی و اجرایی :
 مدیریت بازرگانی شرکت هایکام رایانه (۸۲-۸۰)
 کارشناس مسئول خرید مسکن در بنیاد شهید و امور ایثارگران (۸۴-۸۲)
 مشاوره در طرح معماری پروژه تأمین ۶۰۰۰ واحد مسکونی برای جانبازان کشور (۸۴-۸۲)
 نائب رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور “طرح و برنامه پارس” از شهریور ۱۳۸۴ تاکنون
 مدیر اداری – مالی شرکت مهندسین مشاور “طرح و برنامه پارس” از (۸۷-۸۶)
 مدیر امور قراردادهای شرکت مهندسین مشاور “طرح و برنامه پارس” (۱۳۸۷)
تجربیات و محورهای مطالعاتی :
اجرای ساختمان
مدیریت بحران زلزله
عضویت در مجامع علمی و صنفی :
عضو جامعه مهندسین شهرساز
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
عضو انجمن مهندسین عمران ایران

علی کاوه زاده

علی کاوه زاده

Alikavehzadeh@mail.com

مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد: معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز -۱۳۷۸

سوابق کاری:
عضو هیأت مدیره شرکت ساختمانی تمیم سازه از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۲
طراحی معماری شش پروژه ساختمانی در تهران با مساحت تقریبی ۶۰۰۰ مترمربع از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۰
طراحی صنعتی (طراحی داخلی و بدنه خودرو)، مرکز جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سال ۱۳۷۵
طراحی صنعتی(طراحی داخلی و بدنه خودرو)، گروه خودروسازی بهمن (شرکت مزدا)، سال ۱۳۸۶
کارشناس طراحی معماری در شرکت مهندسان مشاور، از سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۴
نظارت ۵۰۰۰ مترمربع پروژه مسکونی در تهران از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴
مدیر فنی بخش طراحی پروژه هتل بین¬المللی نیکان ، اهواز، سال ۱۳۸۴
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور “طرح و برنامه پارس” از شهریور ۱۳۸۴ تاکنون

سوابق تدریس :
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

تجربیات و محورهای مطالعاتی :
طراحی هتل و مراکز گردشگری
طراحی برج مخابراتی ( پایان نامه کارشناسی ارشد)
طراحی مراکز خدمات شهری و مراکز فرهنگی
طراحی صنعتی

عضویت در مجامع علمی و صنفی :
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
عضو جامعه مهندسین معمار
عضو انجمن مهندسین عمران ایران

ساناز قاسم خانی

ساناز قاسم خانی

مدرک تحصیلی :
کارشناسی : مهندسی کشاورزی – دانشکده کشاورزی جهرم- ۱۳۸۲
سوابق کاری :
کارشناس طراحی محوطه و فضای سبز در مهندسین مشاور طرح و برنامه پارس از سال ۱۳۸۴ تاکنون در پروژه های:
– مجتمع مسکونی مهدیشهر سمنان-۱۳۸۵
– مطالعات امکانسنجی مجموعه اقامتی – تفریحی شورابیل- ۱۳۸۵
– مطالعات و طراحی ساختمان مجموعه تجاری،اداری و خدماتی مینی¬سیتی- شرکت مهندسی ¬و عمران سازه¬¬پی¬ ریز- ۱۳۸۶
– طراحی ساختمانها و محوطه مجموعه مسکونی رشت- شرکت بین المللی توسعه ساختمان- ۱۳۸۷
– طراحی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند-۱۳۸۷
– طراحی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز-۱۳۸۸
– طراحی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه-۱۳۸۹
– طراحی و تهیه نقشه های اجرایی مجتمع مسکونی، تجاری و خدماتی رشت- شرکت آ.س.پ-۱۳۹۰
عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور طرح و برنامه پارس از ۱۳۸۸ تاکنون
عضویت در مجامع علمی و صنفی :
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

سیدکیارش الدین کلانتر

سیدکیارش الدین کلانتر

KALANTK@modares.ac.ir
سوابق تحصیلی :
کارشناسی : مهندسی عمران – عمران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز – ۱۳۷۶
کارشناسی ارشد : شهرسازی – برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز-۱۳۸۰
دکتری : دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس- از سال ۱۳۸۷
سوابق کاری :
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ساختمانی تمیم سازه از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۲
مدیریت ساخت شش پروژه ساختمانی و دو کارگاه صنعتی از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۰
ناظر عالی طرح تقویت سازه بتنی (ساختمانی ۱۱ طبقه آموزشی) در دانشگاه الزهرا تهران در سال ۱۳۷۹
قائم مقام رئیس دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۸۰
مشاور فنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳
مجری طرح استقرار نظام مشارکت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۲
همکار طرح پژوهشی “بررسی جایگاه پایتخت ها در تقسیم کار ملی کشورها و مقایسه آن با تهران” از شهریور سال ۱۳۸۲ تاکنون
همکار پروژه “طرح توسعه شهرستان های فیروزکوه دماوند و پاکدشت” در سال ۱۳۸۲
عضو گروه مدیریت طرح ساماندهی دانشگاه الزهرا” در سال ۱۳۸۲
ناظر طرح “استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) دانشگاه صنعتی امیرکبیر” از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴
سرپرست اداره “برنامه ریزی و تحول” دانشگاه صنعتی امیرکبیر از فروردین سال ۱۳۸۳ الی اسفند ۱۳۸۴
دبیر کمیته “دانشگاه سبز” دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اردیبهشت سال ۱۳۸۳ الی اسفند ۱۳۸۴
همکار طرح “استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) دانشگاه تربیت مدرس” از خرداد سال ۱۳۸۳ الی شهریور ۱۳۸۶
مدیر طرح “امکان¬سنجی ساخت هتل بین¬المللی پنج ستاره لوتوس” در استان گیلان، سال ۱۳۸۳
مدیر طرح “امکان¬سنجی ساخت هتل تجاری – کنفرانس نیکان” در استان خوزستان ، سال ۱۳۸۴
عضو هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور “طرح و برنامه پارس” از شهریور ۱۳۸۴ تاکنون
تجربیات و محورهای مطالعاتی :
مدل های مکان گزینی
برنامه ریزی توریسم
عضویت در مجامع علمی / صنفی :
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضو انجمن مهندسین عمران ایران
فعالیتهای عملی – پژوهشی :
مقاله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در رویکردهای مناسب سازی فضای شهری، اولین کنفرانس مناسب سازی فضای شهری – تهران – دی ماه ۱۳۸۵
داور جشنواره نشریات موضوعی دانشجویان کشور – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- مرداد ۱۳۸۶
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهر قدس- از مهرماه ۱۳۸۶ تاکنون
مقاله سهم فضای مجازی از فضای خدمات شهری تهران و تأثیر خصوصیات شهروندان در آن (مورد مطالعه : منطقه ۶ تهران ) – مجله علمی پژوهشی مدرس- تهران خرداد ۱۳۸۷

نمونه ای از تقدیر نامه ها

            

نام پروژه نام کارفرما
نظارت مجتمع مسکونی 210واحدی و 195 واحدی اسلامشهر تامین مسکن نوید ایرانیان
مجموعه مسکونی 310واحدی پردیسان قمتامین مسکن نوید ایرانیان
خدمات مرحله سوم پروژه مسکونی در شهرک اندیشه تبریز فازیک 196 واحد مسکونی تامین مسکن نوید ایرانیان
طراحی ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند 1060 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
بازنگری مطالعات و طراحی ساختمان مرکزی تحقیقات اکولوژی دریای خزر پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر
بررسی و نظارت بر طراحی شرکتها و نواحی صنعتی و شهرکهای فناوری اطلاعات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
طراح آمایش صنعتی کشور در حوزه فعالیت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
انجام خدمات فاز دو مجتمع خدمات فناوری و کسب وکار شهرک صنعتی شماره 4 اهواز شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان
طرح مطالعات آماده سازی و طراحی شهرک صنعتی نمونه کشور شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

نمونه های دیگر

Map